top of page

Forskningsbasert tilnærming

Fra 2017 til 2020 var Catalysts en del av et internasjonalt forskningsprosjekt, Resiliency @ Work (R@W, NFR#269438). Et mål med prosjektet var for oss å bedre forstå effekten av mentoring og hvordan vi kan bruke digitale verktøy for å øke den effekten. Prosjektet varte over en periode på tre år og ble ledet av Avdeling for Digital Helseforskning (DIG) ved Oslo Universitetssykehus. Prosjektets samarbeidspartnere var Catalysts, Fretex, NAV, Nasjonalt senter for e-Helseforskning, Halmstad Universitet i Sverige og NORCE-Samfunn. Gjennom dette arbeidet har vi lært mer om hva som skaper god mentoring og hvordan vi best kan måle det. Dette arbeidet ligger til grunn for våre mentorprogrammer.

Using a Touch Phone

Digital plattform

I samutvikling med deltakere i mentorprogrammene våre, helseforskere og utviklere skapte vi en digital plattform for å fremme effektene av mentoring. Denne har senere blitt tilpasset og etter hvert blitt erstattet med en learning management platform som vi benytter i samtlige mentorprogram for ungdom.

Sosial kapital

For å bedre forstå effekten av mentoring utviklet vi et mål på sosial kapital. I begynnelsen og slutten av Catalysts mentorprogrammer måler vi nå endring i nettverk, fremtidstro, engasjement i frivilligheten og sosiale arenaer. I tillegg måler vi selvfølelse og skoleambisjoner.

3T9A9711_edited.jpg

I Norge utgjør unge med milde eller moderate helseproblemer (som angst og depresjon) den raskest voksende gruppen som benytter seg av sosialhjelp. Man ser at kun 65% av unge med minoritetsbakgrunn er i skole eller arbeid, mot 86% av den øvrige befolkningen av ungdom. Samtidig ser man en tendens til lavere sosial kapital blant ungdom med minoritetsbakgrunn.  

 

Mål

Hovedmålet vårt var å styrke sosial kapital og resiliens blant unge, nyankomne innvandrere, bl.a. gjennom en digital plattform. For å oppnå dette ble det utviklet fire arbeidspakker bestående av sekundære målsettinger og tilhørende forskningsspørsmål:

1) Utvikle et digital verktøy som forsterker verdien av mentoring både for unge mentees og mentorene deres.

2) Utvikle en “verktøykasse” med ressurser i R@W-plattformen, som kan engasjere de unge til å utvikle og forbedre evner og selvtillit.

3) Skape en arena som ungdommen opplever som trygg og engasjerende, hvor de kan støtte hverandre og mobilisere sine sosiale ressurser både på nett og i virkeligheten.

4) En pilottest for å kunne vurdere den helhetlige R@W-plattformen over en seks måneders periode, hvor man vektlegger fordeler og ulemper med hensyn til tilgjengelighet, gjennomførbarhet, brukeropplevelse og implementering, da også med fokus på plattformen som et sosialt entreprenørskap av og for unge.

Mentoring for sårbare grupper er relativt nytt i norsk kontekst og det har vært lite internasjonal forskning og få publikasjoner på design og iverksetting av e-mentoring verktøy. Prosjektet har derfor bidratt til kunnskap på mentoring og e-mentoring som forskningsfelt via publisering og konferanser. Videre har forskningsprosjektet bidratt til hvordan vi tilnærmer oss arbeid med ungdom, og mentorprogrammenes form, struktur og innhold.


 

Publikasjoner

Radlick, R. L., Svedberg, P., Nygren, J. M., Przedpelska, S., & Gammon, D. (2020). Digitally Enhanced Mentoring for Immigrant Youth Social Capital: Protocol for a Mixed Methods Pilot Study and a Randomized Controlled Trial. JMIR Res Protoc, 9(3), e16472. doi:10.2196/16472

 

Radlick, R. L., Mirkovic, J., Przedpelska, S., Halvorsen Brendmo, E., & Gammon, D. (2020). Experiences and Needs of Multicultural Youth and Their Mentors, and Implications for Digital Mentoring Platforms: Qualitative Exploratory Study. JMIR Form Res, 4(2), e15500. doi:10.2196/15500

Om prosjektet

bottom of page