Fra 2017 til 2020 var Catalysts en del av et internasjonalt forskningsprosjekt, Resiliency @ Work (R@W, NFR#269438) for å forstå effekten av mentoring og hvordan vi kan bruke digitale verktøy for å øke den effekten. I samarbeid med Oslo Universitetssykehus, Fretex, Halmstad Universitet, NAV, Nasjonalt senter for e-Helseforskning NORCE og med sterk medvirkning fra deltakerne i programmene våre har vi lært om hva som skaper god mentoring og hvordan vi best kan måle det.

Using a Touch Phone

Digital plattform

I samutvikling med deltakere i mentorprogrammene våre, helseforskere og utviklere skapte vi en digital plattform for å fremme effektene av mentoring.

Forskningsprosjekt

Sosial kapital

For å bedre forstå effekten av mentoring utviklet vi et mål på sosial kapital. I begynnelsen og slutten av Catalysts mentorprogrammer måler vi nå en endring i nettverk, fremtidstro, engasjement i frivilligheten og sosiale arenaer, i tillegg til selvfølelse og skoleambisjoner.

3T9A9711_edited.jpg

I Norge utgjør unge med milde eller moderate helseproblemer (som angst og depresjon) den raskest voksende gruppen som benytter seg av sosialhjelp. Man ser at kun 65% av unge med minoritetsbakgrunn er i skole eller arbeid, mot 86% av etnisk norske ungdommer. Samtidig ser man en tendens til lavere sosial kapital blant ungdom med minoritetsbakgrunn.  

Prosjektet tok utgangspunkt i det nyeste innenfor eHelseforskning og eHelseverktøy, for å støtte flerkulturell ungdom. Et av hovedmålene med prosjektet er å styrke sosial kapital, som er assosiert med høyere sysselsetting, utdanning og bedre helse. I en sikker digital plattform kombinerte R@W tre hovedkomponenter: mentoring, verktøykasse med fokus på egne ressurser og mestring, samt et forum hvor ungdom kan kommunisere på en sikker og trygg måte.

R@W: 1) har innhold og funksjonalitet som forener forskningen på eHelse, organisasjonsutvikling og resiliens, 2) anvender progressiv teknologi og designtilnærming (deriblant spillaktig design) som kan fremme læring og engasjement blant brukerne, 3) fremmer kontakt med og forbindelser til majoritetssamfunnet.

Prosjektet varte over en periode på tre år og ble ledet av Avdeling for Digital Helseforskning (DIG) ved Oslo Universitetssykehus. Prosjektets samarbeidspartnere var Catalysts, Fretex, NAV, Nasjonalt senter for e-Helseforskning, Halmstad Universitet i Sverige og NORCE-Samfunn.

 

 

 

 

Mål

Hovedmålet vårt var å skape en digital plattform som bidrar til å styrke sosial kapital og resiliens blant unge, nyankomne innvandrere. For å oppnå dette har det blitt utviklet fire arbeidspakker bestående av sekundære målsettinger og tilhørende forskningsspørsmål:

1) Utvikle et digital verktøy som forsterker verdien av mentoring både for unge mentees og mentorene deres.

2) Utvikle en “verktøykasse” med ressurser i R@W-plattformen, som kan engasjere de unge til å utvikle og forbedre evner og selvtillit.

3) Skape en arena som ungdommen opplever som trygg og engasjerende, hvor de kan støtte hverandre og mobilisere sine sosiale ressurser både på nett og i virkeligheten.

4) En pilottest for å kunne vurdere den helhetlige R@W-plattformen over en seksmånedersperiode, hvor man vektlegger fordeler og ulemper med hensyn til tilgjengelighet, gjennomførbarhet, brukeropplevelse og implementering, da også med fokus på plattformen som et sosialt entreprenørskap av og for unge.

Prosjektet og resultatene har hatt betydning på flere områder: for forskningsfelt, for Catalysts som organisasjon, og for enkelte ungdommer som har opplevd meningsfull deltakelse i selve forskningsprosjektet.

Mentoring for sårbare grupper er relativt nytt i norsk kontekst og det har vært lite internasjonal forskning og få publikasjoner på design og iverksetting av e-mentoring verktøy. Prosjektet har derfor bidratt til kunnskap på mentoring og e-mentoring som forskningsfelt via publisering og konferanser.

Publikasjoner

Radlick, R. L., Svedberg, P., Nygren, J. M., Przedpelska, S., & Gammon, D. (2020). Digitally Enhanced Mentoring for Immigrant Youth Social Capital: Protocol for a Mixed Methods Pilot Study and a Randomized Controlled Trial. JMIR Res Protoc, 9(3), e16472. doi:10.2196/16472

 

Radlick, R. L., Mirkovic, J., Przedpelska, S., Halvorsen Brendmo, E., & Gammon, D. (2020). Experiences and Needs of Multicultural Youth and Their Mentors, and Implications for Digital Mentoring Platforms: Qualitative Exploratory Study. JMIR Form Res, 4(2), e15500. doi:10.2196/15500

Om prosjektet