Vårt samfunnsoppdrag

 

 

For å illustrere vårt bidrag til et bærekraftig samfunn, tar vi utgangspunkt i FN´s bærekraftsmål som består av 17 områder verden må fokusere på for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Basert på Catalysts virksomhet er vårt bidrag hovedsakelig på den sosiale og økonomiske dimensjonen av bærekraft. Gjennom mentorprogrammene jobbes det primært med mål  1, 4, 8, 10 og 17.  Sekundært bidrar vi til mål 5 og 11.

 

 

stg1.jpg
Mål-1-RGB.png

Mål 1: Utrydde fattigdom

Delmål 1.2: Innen 2030 og i samsvar med nasjonale definisjoner, minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom.

 

Vår påvirkning: Mentorprogrammene bidrar til å redusere relativ fattigdom i Norge ved å hjelpe ungdom med minoritetsbakgrunn inn i arbeidslivet. Fokus: Styrke sosial kapital, selvfølelse, suksess på skoen og tilgang til nettverk og kompetanse om  arbeidsmarkedet.

M+Ñl-4-RGB.jpg

Mål 4: God utdanning

Delmål 4.1: Innen 2030 sikre at jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet som kan gi dem relevant og reelt læringsutbytte.

 

Vår påvirkning: Sammen med mentor legger mentene en tilpasset plan for fremtiden, der fullført videregående skole er svært viktig. Styrker og muligheter kartlegges, og gir læringsutbytte for livet. Deltagelse er gratis og naturligvis åpent for alle kjønn.

M+Ñl-8-RGB.jpg

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Delmål 8.6: Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring.

 

Vår påvirkning: Catalysts er skapt for å redusere frafall fra skolen og arbeidsledighet blant ungdom med minoritetsbakgrunn i alderen 15-30år. Deltakerne får en mentor fra lokal miljøet som deler kunnskap og erfaring om egen karriere for å hjelpe deltakeren i utdanning og arbeid.

Mal 10.png

Mål 10: Mindre ulikhet

Delmål 10.2: Innen 2030 sørge for å myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering. Uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, økonomi eller annen status.

 

Vår påvirkning: Målgruppene er primært unge med ulik minoritetsbakgrunn,15-30 år, uavhengig av kjønn. Sosial inkludering i form av relasjon til mentor og Catalysts-nettverket. Økonomisk inkludering ved tilgang til kunnskap og verktøy, med mål om å sikre ansettelse.

M+Ñl-17-RGB.jpg

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Delmål 17.17: Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og private og i det sivile samfunn, på grunnlag av partnerskapenes erfaringer og ressursstrategi.

 

Vår påvirkning: Catalysts samarbeider med kommuner, næringsliv,  direktorat og forskningsinstitutter. Vi stimulerer til kunnskapsdeling blant andre som driver med mentoring, i form av Nordic Mentoring Summit. Arrangementeterinitiertav Catalysts og lanseres november 2019.

ttttt.jpg

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Delmål 5.5: Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.

 

Vår påvirkning: Ungdom som står i fare for å falle fra skolegang har 130% større sannsynlighet for å få en lederrolle på senere tidspunkt, dersom de får en mentor. I tillegg diskuteres kunnskap og løsninger for negativ sosial kontroll i programmene, med fokus på jenters rettigheter.

1000000.jpg

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Målet handler om å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. På sitt beste sørger byer for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både økonomisk og sosialt.

 

Vår påvirkning: Flere unge med minoritetsbakgrunn i arbeid er sosial og økonomisk inkludering. Spesielt fokus på mangfold i samarbeid med næringsliv. Ungdom som er i ferd med å falle fra skolegang, er 78% mer sannsynlig til å delta frivillig i lokalsamfunnet dersom de får en mentor.